Tämä Savonlinnan Yksityisten Päivähoitajat ry:n henkilötietolain(10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.5.2019.


1. Rekisterin pitäjä

Savonlinnan Yksityiset Päivähoitajat ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Puheenjohtaja Heli Lifflander-Oikari

slnyksit.pphoito@netti.fi

3. Rekisterin nimi

Savonlinnan Yksityiset Päivähoitajat ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

Yhdistyksen rivijäsenet ja hallituksen jäsenet

5.Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa

varten tarpeelliset tiedot.

Yhteys-ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Tietoja käsitellään kotisivukone palvelulla.

6.Rekisterin sisältämät ja käsiteltävät tiedot

. jäsenen yhteystiedot( nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)

. jäsenmaksutiedot ( laskutukset ja maksusuoritukset)

7. Rekisterin sääntömukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan rekisteröidyn (jäsenen) omalla ilmoituksella

8. Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU JA ETA-maiden ulkopuolelle

9. Rekisteri suojauksen periatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä (sihteeri/rahastonhoitaja, puheenjohtaja)

10. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenrekisterissä olevia tietoja säilytetään jäsenyyden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

11. Tietojen käsittelijät

Jäsentietoja käsittelee rekisterin pitäjä.

12. Rekistöröityjen oikeudet

. tarkastusoikeus eli oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut rekisteritiedot

. vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee,että henkilötietoja on käsitelty la lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta

. poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja

. oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

. tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen

. valitusoikeus eli oikeu tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle,jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Tietoinen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2 (kaksi) ilmoitetulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

14. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli yhdistys muuttaa tätä selostetta, muutokset kirjataan selosteen alkuun päivättyinä. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.


Savonlinnan Yksityiset Päivähoitajat ry

Savonlinnassa 31.5.2019